Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Languages: Romanian, Spanish and Catalan
Spanish version by Rafael Badia, Spain
Traditional Children's Games
Games from Israel
Batista parfumatã
Simona si Tilia Margulis, Israel
IKS-BEN
Marcelo Weksler, Israel
Batista parfumatã

Copiii stau jos, pe pãmânt, în cerc, cu fata îndreptatã spre partea interioarã a cercului. Un alt copil ce are o batistã în mânã se plimbã încet în partea exterioarã. Toti cântã
Batista parfumatã
Se-aseazã la o fatã,
O fatã frumoasã
De mine-aleasã.
Cel ce are batista o lasã sã cadã la spatele altuia, ales de el. Acesta trebuie sã se ridice repede, sã ia batista si sã alerge dupã cel ce a lãsat-o jos. Dupã ce l-a prins, jocul se reia.

Simona si Tilia Margulis, Israel
 IKS-BEN

Catalan description: Marcelo Weksler, Israel
Spanish version: Rafael Badia

Damunt del terra es dibuixen amb guis diversos quadrats.  Al primer s'hi escriu X (ics), al segon, Nen, al tercer, Nena, al quart, Color, al cinquè, Lletra, al sisè, Nombre, al setè, Animal i al darrer, Fi. El joc consisteix en saltar de diferents maneres sobre cada quadrat i dir la paraula corresponent al quadrat, llevat del primer i del darrer.  Per exemple: Ics, Pere, Maria, Blau, Ema, Tres, Ruc, Fi. Primera volta del joc: Els nens salten amb un peru a dins de cada quadrat i un altre salt fora (amb un sol peu).
Cada vegada que salten sobre un quadrat han de dir el nom.  Després salten i diuen dues paraules a cada quadrat.
Per ex.: Ics, Ics, Pere, Pere, Maria, Maria, etc.,
Fi, Fi.
Així fins a cinc noms per quadrat.
Segona volta: Aquest cop se salta amb un sol peu, primer
un nom, després fins a un total de cinc noms.
Tercera volta: Se salta de Fi fins a Ics, amb el mateix
sistema de noms.  O sigui, se salta enrere.
Quarta volta: Se salta amb els ulls tancats.

Els nens són eliminats si s'obliden de dir un nom a temps o no salten sobre el quadrat.  Els quadrats es poden modificar o allargar.  Per exemple: dibuixar un quadrat de més amb noms de Països, Ciutats, Flors, etc.

Versión al Español

Se dibujan sobre baldosas o sobre cualquier piso con tiza varios cuadrados. En el primero se escribe X (equis), en el seguno Niño, en el tercero Niña, en el cuarto Color, en el quinto Letra, en el sexto Numero, en el septimo Animal, y en el ultimo Fin.
El juego consiste en saltar de distintas maneras sobre cada cuadrado y decir la palabra correspondiente al cuadrado, fuera del primero cuadrado y el ultimo.
Por ejemplo:
Equis, Pedro, Maria, Azul, Eme, Tres, Burro, Fin.
Primera vuelta del juego: Los niños saltan con un pie dentro de cada cuadrado y otro salto fuera (con un solo pie). Cada vez que saltan sobre un cuadrado deben decir el nombre. Luego saltan y dicen dos palabras en cada cuadrado. Por ej.: Equis, Equis, Pedro, Pedro, Maria, Maria, etc., Fin, Fin.
Asi hasta cinco nombres por cuadrado.
Segunda vuelta: Esta vez se salta con un solo pie, primero un nombre, luego hasta cinco nombres.
Tercera vuelta: Se salta de Fin hacia Equis, con el mismo sisitema de nombres. O sea se salta para atrás.
Cuarta vuelta: Se salta con ojos cerrados.

Los niños son eliminados si se olvidan de decir un nombre a tiempo o no saltan sobre el cuadrado. Los cuadrados se pueden modificar o alargar.
Por ejemplo: dibujar un cuadrado más con nombres de Paises, Ciudades, Flores, etc.


Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home