Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Latvian Children' Rhymes
 
Olin ,bolin ,cimpa ,rimpa ,
Kajin ,vejin ,bumbs!
1 ,2, 3,
Nu tu esi  brivs!

Olin , bolin ,cimpa ,rimpa
Pele ,pele ,bums.
1 , 2 ,3 ,
Nu tu esi brivs!

Ola ,bola ,galda ola ,
Galda ola -bums!
1 , 2 , 3
Nu tu esi brivs!

Eni , beni , fici , mici ,
Vejin ,kajin , bums!
1 , 2 , 3
Un tu esi tiri brivs!

Dzenis kala tiku taku
Pele mala ciku caku
Cuka rakapiku paku
Ta tas bija
To tev saku.
1 ,2 , 3
Nu tu esi tiri brivs!

Ak tu mi un ze
Zeni macas karate!
1 , 2, 3
Nu tu esi tiri brivs !

Viena dulla musa
Nezinaja ,kas ir dusa.
Baidijas no ziepem ,
Apauga ar piepem
1 , 2 , 3
Nu tu esi tiri brivs!

Kada jauka  diena
Pilens iekrita piena .
Piens saka varities
Pilens saka spardities ,
1 , 2 , 3
Un tu esi tiri brivs !

Kugim noiet krasa
Kapteins prasa matrozim -
Kada krasa krasosim ?
1 ,2 ,3
Nu tu esi tiri brivs.

Tili , tili , tili bams
Aizdedzis ir kaku nams .
Vista skrien un spaini nes ,
Vista kaku namu dzes.
1 , 2, 3
Un  tu esi brivs

Riga dimd , Riga dimd
Kas to Rigu dimdinaja?
Suns ar kasti sit pa kasti
Tas tu Rigu dimdinaja .
1 ,2 , 3
Nu tu esi tiri brivs!

Saku saku pasaku ,
Kakis eda asasku ,
Suns uz aku skreja,
Aita skali bleja
1 , 2 , 3
Un ti esi brivs!

Enik , benik sikill sa
2 velni baznica -
1 eda zupu
Otrs suka pupu .
1 , 2 , 3
Tu esi brivs!

1 pats vanags ,
Tas pats nabags .
Nem tik koku
Sit pa roku ,
Bedz!
1 , 2 , 3
Nu tu esi brivs !

A , Be , Ce , De
Kakis leca smede .
Silku  muca mugura ,
Klingeritis kabata .
To mazam Pecitim ,
Nem , nem , nem !
1 , 2 , 3
Un tu esi brivs !

Onkuls , kunkuls krit no galda
Neviens dakters nevar glabt .
1 , 2 , 3
Un tu esi brivs!

Ehe , bene , peks
Kvinter , vinter  feks.
Ene , bene rucis
Kvinter , vinter pasprucis.
1 ,2 , 3
Tu esi brivs
Un no visiem grekiem brivs!


2nd grade students, class B
Viesite Secondary School, Latvia
Teacher coordinator: Ruta Aukspole
Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home