Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index
Languages: Romanian, English, Spanish and Catalan
Spanish and Catalan versions by Rafael Badia, Spain
Traditional Children's Games
Romanian Games
Who Fills Faster? Octavian Rachieru
School 10 Focsani, Romania

The children are divided in two teams, every team in a row.
In front of every row is a teacup and a bucket, both empties. At ten meters of every row there is a bucket full of water. At the signal of the game leader, the children start the game. They have to carry water with the teacup and fill the bucket near the rows.
The track of the relay race is the next one: every participant takes the empty teacup, runs the ten meters, fills the teacup and brings it full in front of his team. Then he pours the water in the bucket and gives the empty teacup to the next participant.
The team that fills the bucket first is the winner team.

Cine umple mai repede?

Copiii sunt împãrtiti în douã echipe, asezate fiecare într-un sir.
În fata fiecãrui sir se gãseste câte o gãleatã plinã cu apã. La semnalul conducãtorului de joc, copiii pornesc jocul. Ei trebuie sã care apã cu cana si sã umple gãleata din apropierea sirului. Traseul stafetei este urmãtorul: fiecare participant ia cana goalã, aleargã cei 10 metri, umple cana si o aduce în fata echipei sale. Apoi varsã apa în gãleatã si predã cana goalã urmãtorului coechipier.
Echipa care a reusit sã umple gãleata cel mai repede este câstigãtoare.

Qyui l'omple més ràpid?

Els infants es divideixen en dos equips, cada un d'ells en una fila.
Davant de cada fila hi ha una tassa de te i una galleda buits. Deu metres més enllà de la fila hi ha una galleda plena d'aigua. A un senyal del director del joc, els infants comencen el joc. Han de transportar aigua amb la tassa i omplir la galleda que hi ha prop de les files. El recorregut de la cursa de relleus és la següent: cada participant agafa la tassa buida, corre els deu metres, omple la tassa i la porta plena davant del seu equip.  Aboca l'aigua a la galleda i dona la tassa buida al participant següent.
L'equip que omple primer la galleda és el guanyador.

¿Quién lo llena más de prisa?

Los niños se dividen en dos qeuipos, cada uno de ellos en una fila.
Frente a cada fila hay una taza de te y un cubo vacíos. Diez metros más allá de la fila hay un cubo lleno de agua. A un señal del director del juego, los niños empiezan el juego.  Tienen que transportar agua con la taza y llenar el cubo que hay cerca de las filas.
El recorrido de la carrera de relevos es la siguiente: cada participante coge la taza vacía, corre los diez metros, llena la taza y la lleva llena delante de su equipo.  Echa el agua al cubo y da la taza vacía al participante siguiente.
El equipo que primero llene el cubo será el ganador.


Games | Rhymes | Customs | Tongue Twisters | Modern Games | Games and Adults | Participants | Home
Romanian Index